Váš nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

Číslo účtu:

IBAN:
Účet:
SK63 0200 0000 0001 6554 9392
165549392/0200
Banka: VÚB banka, a.s.

VS: 200564
BIC: SUBASKBX

Predávajúci
Molimpex s.r.o.so sídlom Mikszátha 5-7, 979 01 Rimavská Sobota, Ičo: 31566481, IČ DPH SK2020470320, zapísanej v obchodnom registri vedenom v OR Okr. Sudom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 525/S.

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi predávacúcim a kupujúcim, fyzickou či právnickou osobou, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu.

Zmena všeobecných obchodných podmienok

Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok bude predávajúci činiť iba písomnými dodatkami.

Ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien pred potvredením zmluvy.. Ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.molimpex.sk sú  vrátane DPH a platné iba v prípade predaja cez e-shop, pričom cenou tovaru,, je cena platná k okamihu potvrdenia elektronickej objednávky.

Objednávka

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tu uvedeného tovaru. Potom čo kupujúci vyberie požadovaný tovar, vyplní riadne elektronický objednávkový formulár a odošle objednávku. Takto odoslaná objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdí kupujúcemu, či je vybraný tovar dostupný a v prípade dostupnosti tovaru objednávku potvrdí e-mailom. Bezvýhradnou akceptáciou elektronickej objednávky je potvrdenie objednávky dodávateľom. Potvrdením objednávky však nie je automaticky generované potvrdenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť z akéhokoľvek dôvodu, aj bez udania dôvodu, až do okamihu jej akceptácie predávajúcim. Pokiaľ predávajúci objednávku neakceptuje, uvedie spravidla rovnako dôvod, prečo nie je možné objednávku akceptovať. Predávajúci tiež môže informovať o termíne, kedy bude vybraný tovar  dostupný. Potvrdenú objednávku je možné zrušiť či zmeniť vzájomnou dohodou oboch strán.

Dodacie podmienky

V prípade, že kupujúci neoznámi spoločnosti Molimpex s.r.o. inú adresu k uskutočneniu dodávky – platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho.

Môže byť osobný odber zo skladu predávajúceho v Rimavskej Sobote MOLIMPEX, či zaslanie tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu. Dodávka a zásielka tovaru prebieha vždy na nebezpečenstvo kupujúceho od skladu predávajúceho zmluvným prepravcom s vylúčením akéhokoľvek ručenia zo strany predávajúceho.

V prípade osobného odberu tovaru bude vybraný tovar rezervovaný vo vybranom sklade predávajúceho po dobu 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky..

U objednávky na masážne a parné boxy, vaňe a sprchových kútov zaistí predávajúci prepravu zakúpeného tovaru v rámci Slovenskej republiky zdarma, nevzťahuje sa na dopravu mimo územia Slovenskej republiky. Vykládku tovaru musí zabezpečiť objednávateľ.

Cenu tovaru možno uhradiť buď pri jeho odbere zo skladu v hotovosti, alebo bankovým prevodom, a to do 3 pracovných dní odo dňa kúpnej zmluvy. Pri platbe bankovým prevodom bude tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní ceny za tovar na účet predávajúceho.

Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny.

Ak sia strany dohodnú, že tovar bude predávajúcim dodaný na určité miesto, je kupujúci povinný tovar riadne a včas prevziať. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie poplatku za uskladnenie tovaru vo výške 80,- EUR bez DPH. Predávajúci je v takom prípade rovnako oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Zjednaním a zaplatením poplatku za uskladnenie nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. V prípade opakovaného doručovania toho istého tovaru či nutnosti doručenia tovaru iným než pôvodne dohodnutým spôsobom z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s opakovaným doručením či doručením iným než pôvodne zjednaným spôsobom.

Kupujúci je povinný podrobne si prehliadnuť tovar (poškodenia tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod.) ihneď po jeho prevzatí. V prípade, že dôjde k mechanickému poškodeniu tovaru či jeho obalu, popr. Ak je dodávka nekompletná, je kupujúci povinný spísať o tejto skutočnosti zápis a nechať si skutočnosťi v zápise uvedené potvrdiť podpisom dopravcu či jeho pracovníka. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že dodaný tovar netrpel v okamihu prevzatia žiadnym zjavnými vadami. Na neskoršie reklamácie zjavných vád nebude braný zreteľ.
Predávajúci neprevádza inštaláciu či montáž dodaného tovaru.

Reklamácie.

Reklamácia musí byť učinená formou písomnej žiadosti na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, popr. elektronickou poštou na adrese molimpex@molimpex.sk.

Kupujúci je povinný preberaný tovar riadne prehliadnuť a skontrolovať (poškodenia tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod. ). Na prípadné reklamácie týkajúce sa zjavných vád, ktoré mohli byť zistené prehliadkou tovaru, nebude braný zreteľ. Skryté vady musia byť reklamované u predávajúceho do 3 dní odo dňa, kedy ich kupujúci zistil či mohol zistiť.

Po odcudzení tovaru a rovnako po prevedení akýchkoľvek zmien na tovare bez vedomia a súhlasu predávajúceho sú všetky záruky a nároky na úhradu škody vylúčené.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady vzniknuté z dôvodu použitia tovaru k iným než určeným účelom, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou a manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmerným zaťažením.

Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. Táto záručná doba je určená iba pre spotrebiteľov, avšak nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Spoločné ustanovenia

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prieťahy, ktoré vzniknú z nepredvídaných dôvodov pri doprave tovaru, pri narušení dodávok alebo ďalších jeho dodávateľov či z dôvodu vyššej moci. Takéto okolnosti oprávňujú predávajúceho odstúpiť od zmluvy bez toho, že by bol kupujúci oprávnenú požadovať náhradu prípadnej škody.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim najmä z dôvodu realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely obchodnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci si je vedomý, že uvedenie nesprávnych či nepravdivých osobných údajov môže spôsobiť nemožnosť dodania tovaru alebo vznik inej škody.

Ak je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. Tovar si môžte prezrieť skontrolovať farbu, veľkosť,dizajn ako v kamennej predajni./napriklad :nemôžte sa vo vani kúpať,nemôžte kosiť s kosačkou a nemôžte používať WC... a potom vrátiť/ Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktorý bol zakúpený osobným odberom v našom sídle spoločnosti, a netýka sa tovaru vyrobené špeciálne na základe objednávateľa,alebo špeciálne dovezeného tovaru zo zahraničia na základe objednávky objednávateľa napr strechy alebo na hydromasážne vaňe, HM vaňe sú zákazkové objednávky. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu. Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátenie tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajucemu preukázateľne doručené v stanovenej lehote, a to buď písomne na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok, popr. elektronickou poštou na adresu molimpex@molimpex.sk. Kupujúci je ďalej povinný v uvedenej dobe dodať nepoškodený tovar predávajúcemu, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, vrátane záručného listu, návodu, dokladu o kúpe a celého dodaného príslušenstva ( pri odoslaní tovaru poštou je rozhodujúce dátum odoslania). Kupujúci nesmie poslať predávajúcemu tovar na dobierku. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do pätnástich dní od doručenia tovaru predávajúcemu, a to spôsobom, na ktorom sa obaja dohodnú. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody mu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Záruka – dôležité upozornenie!

Prosím uschovajte si doklad o kúpe tovaru (faktúru) a záručný list. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu alebo na autorizované servisy. Záruka je platná v prípade dodržania záručných podmienok a návodu na montáž, umiestnenie a používanie.

Doporučujeme osadiť a oživiť zariadenie autorizovanou firmou s platným poverením. Súčasťou predajnej maloobchodnej ceny nie je čiastka za osadenie a oživenie zariadenia!
Záruka v zmysle Občianského zákonníka sa vzťahuje na možný výskyt skrytých vád. Záruku nie je možné uplatniť v prípade neodbornej montáže či nedodržaní platných noriem..
Záruku je možné uplatniť v záručnej dobe v predajni, kde ste si zariadenie zakúpili.

Záruku nie je možné uplatniť najmä:
- V prípade neodbornej montáže, uskutočnenej osobou alebo firmou, ktorá nebola preškolená dodávateľom, či pri nedodržanie platných noriem.
- na poškodenie spôsobené užívateľom nesprávnym užívaním, manipuláciou, neprimeraným násilím, dopravou alebo treťou osobou
- ak je zariadenie napevno spojené so stavbou a nie je možné ho vybrať bez deštrukčných činností. (Zariadenie musí ostať voľne vyberateľné)
- pokiaľ bude na výrobku použitý akýkoľvek iný diel, než ktorý je dodávaný dodávateľom.

 Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica

Alternatívne riešenie sporov

 Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je info@naradiemlm.eu . Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

 Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
b) doručenie kópií faktúry, záručného listu, potvrdenia montáže a podrobný popis reklamovanej vady.

V osobitných prípadoch na základe vzájomnej dodhody je možné uskutočniť ohliadku reklamovaného tovaru aj u zákazníka. Za dátum začatia reklamačného konania sa považuje obhliadka reklamovaného tovaru osobou poverenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o začatí reklamačného konania.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu z dôvodu že je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
- vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdeni

V Rimavskej Sobote

4.1.2017                                                                    Ing.  Tibor Molnár konateľ
                                                                                           MOLIMPEX