Váš nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

 

 

Predávajúci
Molimpex s.r.o. so sídlom Mikszátha 5-7, 979 01 Rimavská Sobota, Ičo: 31566481, IČ DPH SK2020470320, zapísanej v obchodnom registri vedenom v OR Okr. Sudom v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 525/S.

Číslo účtu:

IBAN:
SK63 0200 0000 0001 6554 9392
165549392/0200
Banka: VÚB banka, a.s.BIC: SUBASKBX


Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi predávacúcim a kupujúcim, fyzickou či právnickou osobou, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu.

Zmena všeobecných obchodných podmienok

Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok bude predávajúci činiť iba písomnými dodatkami.

Ceny

Ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.molimpex.sk sú  vrátane DPH a platné iba v prípade predaja cez e-shop, pričom cenou tovaru,, je cena platná k okamihu potvrdenia elektronickej objednávky.

Objednávka

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tu uvedeného tovaru. Potom čo kupujúci vyberie požadovaný tovar, vyplní riadne elektronický objednávkový formulár a odošle objednávku. Takto odoslaná objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdí kupujúcemu, či je vybraný tovar dostupný a v prípade dostupnosti tovaru objednávku potvrdí e-mailom. Bezvýhradnou akceptáciou elektronickej objednávky je potvrdenie objednávky dodávateľom. Potvrdením objednávky však nie je automaticky generované potvrdenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť z akéhokoľvek dôvodu, aj bez udania dôvodu, až do okamihu jej akceptácie predávajúcim. Pokiaľ predávajúci objednávku neakceptuje, uvedie spravidla rovnako dôvod, prečo nie je možné objednávku akceptovať. Predávajúci tiež môže informovať o termíne, kedy bude vybraný tovar  dostupný. Potvrdenú objednávku je možné zrušiť či zmeniť vzájomnou dohodou oboch strán.

Dodacie podmienky

V prípade, že kupujúci neoznámi spoločnosti Molimpex s.r.o. inú adresu k uskutočneniu dodávky – platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho.

Môže byť osobný odber zo skladu predávajúceho v Rimavskej Sobote MOLIMPEX, či zaslanie tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu. 

V prípade osobného odberu tovaru bude vybraný tovar rezervovaný vo vybranom sklade predávajúceho po dobu 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.

Pri objednávke tovaru s doručením, predávajúci zabezpečí dopravu v rámci Slovenskej republiky podla podmienok uvedených pri výrobku.

 Vykládku tovaru musí zabezpečiť objednávateľ.

Cenu tovaru možno uhradiť buď pri jeho odbere zo skladu v hotovosti, alebo bankovým prevodom, a to do 3 pracovných dní odo dňa kúpnej zmluvy. Pri platbe bankovým prevodom bude tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní ceny za tovar na účet predávajúceho,alebo v niektorých prípadoch aj zmluvnému prepravcovi v hotovosti alebo bankovou kartou.

Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny.

Ak sa strany dohodnú, že tovar bude predávajúcim dodaný na určité miesto, je kupujúci povinný tovar riadne a včas prevziať. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas je v takom prípade rovnako oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.  V prípade opakovaného doručovania toho istého tovaru či nutnosti doručenia tovaru iným než pôvodne dohodnutým spôsobom z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s opakovaným doručením či doručením iným než pôvodne zjednaným spôsobom.

Kupujúci je povinný podrobne si prehliadnuť tovar (poškodenia tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod.) ihneď po jeho prevzatí. V prípade, že dôjde k mechanickému poškodeniu tovaru či jeho obalu, ak je dodávka nekompletná, je kupujúci povinný spísať o tejto skutočnosti zápis s dopravcom a nechať si skutočnosti v zápise uvedené potvrdiť podpisom dopravcu či jeho pracovníka. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že dodaný tovar netrpel v okamihu prevzatia žiadnym zjavnými vadami. Na neskoršie reklamácie zjavných vád nebude braný zreteľ.
Predávajúci neprevádza inštaláciu či montáž dodaného tovaru.

Reklamácie.

Reklamácia musí byť učinená formou písomnej žiadosti na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie,alebo elektronickou poštou na adrese molimpex@molimpex.sk.

Kupujúci je povinný preberaný tovar riadne prehliadnuť a skontrolovať (poškodenia tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod. ). Na prípadné reklamácie týkajúce sa zjavných vád, ktoré mohli byť zistené prehliadkou tovaru, nebude braný zreteľ. Skryté vady musia byť reklamované u predávajúceho do 3 dní odo dňa keď  kupujúci prevzal tovar.

Po prevedení akýchkoľvek zmien na tovare bez vedomia a súhlasu predávajúceho sú všetky záruky a nároky na úhradu škody vylúčené.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady vzniknuté z dôvodu použitia tovaru k iným než určeným účelom, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou a manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmerným zaťažením.

Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. Táto záručná doba je určená iba pre spotrebiteľov, avšak nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Spoločné ustanovenia

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prieťahy, ktoré vzniknú z nepredvídaných dôvodov pri doprave tovaru, pri narušení dodávok alebo ďalších jeho dodávateľov či z dôvodu vyššej moci. Takéto okolnosti oprávňujú predávajúceho odstúpiť od zmluvy bez toho, že by bol kupujúci oprávnenú požadovať náhradu prípadnej škody.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim najmä z dôvodu realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely obchodnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci si je vedomý, že uvedenie nesprávnych či nepravdivých osobných údajov môže spôsobiť nemožnosť dodania tovaru alebo vznik inej škody.

Vrátenie tovaru

U nás zakúpený tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu behom zákonnej 14 dňovej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené vaše IČO.

Vrátenie tovaru v nepoškodenom obale


Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Napriek tomu máme právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú posúdené a následne naúčtované zákazníkovi.

Stav vráteného tovaru


V prípade, že je tovar dodávateľovi vrátený v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a prípadnú ďalšiu vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, chýbajúce príslušenstva či sprievodnej dokumentácie, poškodený obal, opotrebenie tovaru , apod.).

Dodržanie 14dňovej lehoty


Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak prevezme si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Aké dokumenty priložiť ?


K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť daňový doklad, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke. 

 

Kde alebo ako tovar vrátiť


Na vaše náklady .

Osobne na pobočke : Molimpex s.r.o  v Rimvaskej Sobote

Zaslať na adresu:

Molimpex s.r.o 

Mikszátha 5-7 , Rimavská Sobota

0915 910 890
tel.:: 047/56 32 595
molimpex@molimpex.sk

Tovar si môžte prezrieť skontrolovať farbu, veľkosť,dizajn ako v kamennej predajni. /napríklad :nemôžte sa vo vani kúpať,nemôžte kosiť s kosačkou a nemôžte používať WC... a potom vrátiť/ Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktorý nebol zakúpený cez molimpex.sk, a netýka sa tovaru vyrobené špeciálne na základe objednávateľa,alebo špeciálne dovezeného tovaru zo zahraničia na základe objednávky objednávateľa napr strechy alebo na hydromasážne vaňe, HM vaňe sú zákazkové objednávky. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 14 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru  musí predajca následne vystaviť  dobropis na tovar, ktorý  bude spotrebiteľovi zaslaní a podpísaný, a potorom vrátení na adresu predajcu . Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar do 14 dni od doručenia tovaru na adresu predajcu.
Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené v stanovenej lehote, a to buď písomne na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok, alebo elektronickou poštou na adresu molimpex@molimpex.sk. Kupujúci je ďalej povinný v uvedenej dobe dodať nepoškodený tovar predávajúcemu, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, vrátane záručného listu, návodu, dokladu o kúpe a celého dodaného príslušenstva ( pri odoslaní tovaru poštou alebo oficiálnym prepravcom je rozhodujúce dátum odoslania). Kupujúci nesmie poslať predávajúcemu tovar na dobierku. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu  kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu, a to spôsobom, na ktorom sa obaja dohodnú. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody mu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

Záruka – dôležité upozornenie!

Prosím uschovajte si doklad o kúpe tovaru (faktúru) a záručný list. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu alebo na autorizované servisy. Záruka je platná v prípade dodržania záručných podmienok a návodu na montáž, umiestnenie a používanie.
Doporučujeme osadiť a spustiť zariadenie autorizovanou firmou s platným poverením. Súčasťou predajnej maloobchodnej ceny nie je čiastka za osadenie a spustenie zariadenia!
Záruka v zmysle Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na možný výskyt skrytých vád. Záruku nie je možné uplatniť v prípade neodbornej montáže či nedodržaní platných noriem.
Záruku je možné uplatniť v záručnej dobe v predajni, kde ste si zariadenie zakúpili.
Záruku nie je možné uplatniť najmä:
- V prípade neodbornej montáže, uskutočnenej osobou alebo firmou, ktorá nebola preškolená dodávateľom, či pri nedodržanie platných noriem.
- na poškodenie spôsobené užívateľom nesprávnym užívaním, manipuláciou, neprimeraným násilím, dopravou alebo treťou osobou
- ak je zariadenie napevno spojené so stavbou a nie je možné ho vybrať bez deštrukčných činností. (Zariadenie musí ostať voľne viberateľné)
- pokiaľ bude na výrobku použitý akýkoľvek iný diel, než ktorý je dodávaný dodávateľom.

 

 Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica

Alternatívne riešenie sporov

 Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 14 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je info@naradiemlm.eu . Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

 Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
b) doručenie kópií faktúry, záručného listu, potvrdenia montáže a podrobný popis reklamovanej vady.

V osobitných prípadoch na základe vzájomnej dodody je možné uskutočniť ohliadku reklamovaného tovaru aj u zákazníka. Za dátum začatia reklamačného konania sa považuje obhliadka reklamovaného tovaru osobou poverenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o začatí reklamačného konania.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu z dôvodu že je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:
- vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

Prehlásenie o ochrane osobných údajov


MOLIMPEX s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101 / 2000Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

V Rimavskej Sobote

13.9.2023                                                                 Ing.  Tibor Molnár konateľ
                                                                                           MOLIMPEX